บทความ เรื่อง การปฏิบัติงานในโครงการ u2t ในระยะเวลา 1 ปี ประจำตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS03)

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ปฏิบัติงานในโครงการ u2t ในระยะเวลา 1 ปี ได้ลงมือปฏิบัติงาน ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ กระผมได้เริ่มปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนโคกกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มที่ทางส่วนกลางให้มา เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาของการจัดการขยะในชุมชน

 

เดือนมีนาคม จากผลสํารวจปัญหาในชุมชนโคกกลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปัญหาภายในชุมชนที่เป็นปัญหาเรื่องด่วนและควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด คือ ปัญหาการจัดการขยะ และขยะส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ เช่น การโยนขยะออกมาจากตัวรถ และบางครัวเรือนที่นําขยะไปทิ้งบริเวณหลังหมู่บ้านและเมื่อสอบถามผู้นำชุมชนพบว่าในชุมชนยังขาดแคลนถังขยะแบบแยกประเภททิ้ง จึงเกิดการทิ้งขยะแบบรวมๆกัน จึงทำเกิดกลิ่นรบกวนซึ่งต้องหาวิธีจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน

       

เดือนเมษายน กระผมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พุดคุยกับประธานชุมชนและหัวหน้าอสม.ประจำชุมชนเพื่อระดมความคิดในการจัดการปัญหาการคัดแยกขยะในชุมชนซึ่งได้แนวทาง ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการไม่คัดแยกขยะ การทิ้งขยะแบบรวมถังเดียว การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นรบกวนและปัญหาสุขลักษณะของคนในชุมชนให้คนในชุมชนได้รับฟัง ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน
  2. ให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการคัดแยกขยะและทำความสะอาดขยะเบื้องต้น
  3. มีกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างน้อยสัปดาห์ละ1วัน โดยให้ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพราะคนส่วนใหญ่จะทำงานในวันธรรมดา
  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิลและการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

เดือนพฤษภาคม กระผมได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้พูดคุยกับประธานชุมชนและหัวหน้าอสม.ประจำชุมชนโคกกลาง แต่เนื่องมาจากสถานการณ์Covid-19 ยังไม่คลี่คลาย กระผมจึงได้ระงับแนวทางกิจกรรมBig Cleaning Day เอาไว้ปฏิบัติภายหลังเพราะการรวมตัวคนหมู่มากอาจเป็นบ่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ได้ แต่การจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยในชุมชนยังคงมีตามเดิมเพียงแต่จะจำกัดจำนวนของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการและผู้ที่จะมาใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้นรวมไปถึงต้องเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

เดือนมิถุนายน กระผมและทีมงานผู้ปฏิบัติงานชุมชน ต. ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนและปฏิบัติงานในกิจกรรม Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดในชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมได้ขึ้นที่ชุมชนบุลำดวนใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ก่อนเริ่มกิจกรรมก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

     

เดือนกรกฎคม กระผมได้จัดทำคู่มือการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนโคกกลาง

 

เดือนสิงหาคม กระผมศึกษาและได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน กระผมได้เลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง คือ 1. เสื้อกันฝนจากถุงดำ และ 2.ชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษเหลือใช้

       

เดือนกันยายน กระผมและทีมงานอีก 2 คน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะแห้ง และการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในชุมชนและพบว่าในชุมชนไม่มีการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก กระผมและทีมงานจึงได้จัดทำกิจกรรมให้ความรู้กับตัวแทนอสม.ทั้งหมดสามท่าน โดยทั้งสามท่านมาจากชุมชนโคกกลางและชุมชนหนองปรือ เพื่อให้ตัวแทนอสม.นำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกไปเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

เดือนตุลาคม กระผมเป็นสมาชิกกลุ่มที่3 ได้นัดหมายกับสมาชิกในกลุ่มจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมและกระป๋องเครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ์ที่กลุ่มของกระผมได้จัดทำขึ้นมี 5 ชิ้น 1.กระเป๋าจากกล่องนม 2.กระเป๋าจากกระป๋องเครื่องดื่ม 3.กล่องใส่ทิชชู่จากกล่องนม 4.กล่องดินสอจากกระป๋อง 5.ตะกร้าจากกล่องนม

   

เดือนพฤศจิกายน กระผมและสมาชิกกลุ่มที่ 3 ได้แปรรูปกระป๋องให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือตะกร้าจากกระป๋อง โดยได้นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการทำงาน จากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกภายในกลุ่มก็ทำให้ชิ้นงานสำเร็จไปได้ด้วยดี

เดือนธันวาคม กระผมและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ต.ในเมือง ได้จัดทำกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้จากการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้ากับตัวแทนชุมชนทุกชมชนที่อยู่เขต ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยได้ทำหนังสือเชิญตัวแทนชุมชนล่วงหน้าและได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู