ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ หลังจากได้ลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ

ในการลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ของชุมชนต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่แล้วชุมชนสะพานยาว ในปัจจุบันจะมีการรวบรวมขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง รวมไว้ในถุงเดียวกันหรือแม้แต่ขยะอันตราย แล้วนำมาทิ้งที่ถังขยะ ซึ่งจุดทิ้งขยะในเขตชุมชนสะพานยาวจะมีเพียงจุดเดียวคืออยู่ระหว่างชุมชนสะพานยาวและชุมชนหลักเมือง โดยจะมีรถเทศบาลเป็นผู้นำขยะไปทำลายอีกครั้ง โดยมีการคิดค่าบริการเป็นรายเดือน หรือรายปี ต่อครัวเรือน

เมื่อกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาได้มีการประชุมวางแผนหารือกันอีกครั้ง โดยการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

หลักจากประชุมวางแผนได้มีการเตรียมงานเพื่ออธิบายความรู้ในการคัดแยกขวดพลาสติกที่สามารถนำมาประกอบรายได้หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย ควรจะแยกขยะเปียก ขยะอันตรายควรทิ้งในถังขยะแบบใด ถังขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปย่อยสลายไม่ได้ เช่นหลอดพลาสติก พลาสติกใส่อาหาร ถังสีเหลืองคือ ขยะรีไซเคิลเช่น เศษกระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก ถังสีเขียวขยะเปียก ย่อยสลายได้ เช่นเศษอาหาร ใบไม้ ถังสีแดง ขยะอันตราย เช่นสารเคมี หลอดไฟ ทินเนอร์ เป็นต้น

สรุปผลการประชุมวางแผนในเดือนมีนาคมคือ การอธิบายความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้มีการติดตามผลในเดือนถัดไป

http://www.youtube.com/watch?v=3pU7fBPBRd

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู