ในสถาณการณ์โรคโควิด19 ระบาดอย่างหนัก ทุกคนรวมถึงทุกครัวเรือนต้องระวังและต้องมีวินัยในการป้องกันตนเองมากกว่าเดิมหลายเท่า ซึ่งการระบาดครั้งนี้หนักกว่าที่ผ่านมา ทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการลงพื้นที่ แต่เรายังคงมีการประสานงานและร่วมประชุมแบบออนไลน์   โชคดีที่คนชุมชนในมืองให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลสมาชิกรวมทั้งข้อมูลพื้นฐานเป็นอย่างงดี 

                ชุมชนในเมืองมีปัญหาในเรื่องการจัดการจัดเก็บขยะมากที่สุด เพราะเป็นสังคมเมือง เป็นศูนย์รวมของทุกอย่าง หากมองภาพมุมกว้างจึงเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้ยาก ในความยากของทางเทศบาลกับการแก้ปัญหาขยะในช่วงโรคระบาด คนในชุมชนกลับมีความตระหนักในการรักษาวินัยการจัดการขยะเป็นอย่างดี นั่นคือการรักษาเวลาในการทิ้งขยะ แม้ไม่มีการแยกขยะ แต่จะรวมขยะในถุงเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานจัดเก็บขยะของทางเทศบาลเมือง ทางชุมชนไม่ร้องขอถังขยะจากทางเทศบาล เพราะต้องให้ทุกครัวเรื่องรักษาวินัยการจัดการขยะเอง จากครัวเรือนตนเองอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องการตัดปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นเวลาจากคนนอกพื้นที่ 

                  เมื่อการดำเนินงานโครงการนี้ดำเนินงานมาระดับหนึ่ง ทางคณบดี อาจารย์ผู้ควบคุมและดูแลโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมย์ จึงลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในช่วงโควิดระบาดแก่ชุมชนฝั่งละลม ร่วมรับฟังและระดมความคิดเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย

                    ชุมชนฝั่งละลม เป็นชุมชนเล็กๆ โดยมีเพียง 70 ครัวเรือนเท่านั้น สภาพแวดล้อมดี มีคลองน้ำที่เป็นแหล่งโอโซน       คลองน้ำนี้เป็นคลองที่เชื่อมต่อ 3 ชุมขน คือ ชุมชนฝั่งละลม ชุมชนสะพานยาว ชุมชนหลักเมือง  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนบุรีรัมย์เรียกคลองนี้ว่า คลองละลม 

         ในเรื่องการจัดการขยะนั้น ชุมชนต้องการถุงดำเพื่อใส่ขยะเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะเกลื่อน  สาเหตุเพราะไม่ต้องการให้คนภายนอกเขตนำขยะมาทิ้ง ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นทั้งวันเนื่องจากคนนอกเขตพื้นที่ไม่รู้เวลาการทิ้งขยะ ดังนั้นจึงตัดปัญหาโดยการมีจุดทิ้งขยะเพียงจุดเดียว ซึ่งแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ชุมชนฝั่งละลมยังมีการทำปุ๋ยหมักจากอาหารที่เหลือ  ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เศษไม้ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายจ่ายแจกบ้าง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำกัดจึงทำได้เพียงในพื้นที่บ้านตนเองเท่านั้น  อีกสิ่งหนึ่งที่ทางชุมชนต้องการมากคือ อยากให้มีการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด ซึ่งเป็นการร้องขอ นี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะร่วมระดมความคิดเพื่อพัฒนา เพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โดย : จมาภรณ์ โอษฐ์เจษฎา (ประชาชน)

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู