ข้าพเจ้า นายศาศวัต ลดขุนทด รุ่นประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้จัดทำคู่มือการแยกขยะเป็นวงจรแต่ละประเภท โดยขยะมีด้วยกันอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

  1. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาแปรรูปและกลับมาใช่ใหม่ได้
  2. ขยะทั่วไป   เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก  โดยวิธีการจำกัดควรนำไปฝังดินอย่างถูกวิธี
  3. ขยะอันตราย เป็นขยะประเภทสารพิษหรือสารเคมีต่างๆ ควรนำไปทิ้งอย่างถูกที่และถูกวิธี
  4. ขนะที่ย่อยสลายได้  เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเฃ่น ทำปุ๋ย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู