http://https://youtu.be/SBUJGuuf5uw

การปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ทำให้มองเห็นปัญหาภายในชุมชนว่า เพราะเหตุใดการจัดการขยะจึงทำไม่ได้เท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้  เหตุผลหลักคือขาดความร่วมมือของคนในชุมชนนั่นเอง  ทั้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าถึง ช่วยเหลือมาตลอด   แต่ยังมีผู้ที่เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดการขยะนั่นคือผู้นำชุมชน อสม ที่สร้างวินัย รับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เห็น ทำให้เป็น เริ่มจากตนเอง มีการจัดการขยะในครัวเรือนตามความสะดวกของตนเองก่อน เช่น การทำปุ๋ยหมักจากขยะสด  การคัดแยกประเภทขยะเพื่อการจำหน่าย  ส่วนมากจะทำในช่วงเวลาว่างเป็นส่วนใหญ่ ทำเพื่อ

พักผ่อน เนื่องจากเป็นสังคมเมืองและทำงานนอกบ้านเป็นหลัก

 

MS03 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ได้เห็นปัญหาและต้องการช่วยชุมชนในการจัดการขยะ ทำอย่างไรจะนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ขึ้นจริง

คณะอาจารย์และผู้ปฎิบัติงานจึงระดมความคิดนำปัจจัยภายในและภายนอก ปัญหา อุปสรรค มาปรึกษาเพื่อแก้ไขและเพิ่มมูลค่าจากขยะ ดังนั้นจึงร่วม คลีเอทไอเดียจากแต่ละคน เพื่อนำเสนอต่อผู้นำชุมชนซึ่งสามารถนำไปปรับสร้างรายได้และนำพาซึ่งประโยชน์ต่อชุมนต่อไป

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู