บริบทการจัดการขยะ ตลาดสด บ.ข.ส. (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00  น. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในชุมชนตลาด บ.ข.ส.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนตลาดสด บ.ข.ส. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากบริบทที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ การจัดการขยะของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะพบว่ามี การวางถังขยะสีน้ำเงินและถังสีเหลืองจำนวน 4-5 จุดรอบบริเวณชุมชน ในการให้คนในชุมชนนำขยะประเภทต่าง ๆ มาทิ้งตามในรูปที่ปรากฏ ถังขยะจะถูกวางไว้รอบ ๆ บริเวณทางเข้าออกของ บ.ข.ส. ทั้งสีน้ำเงินและสีเหลือง ซึ่งแต่ละถังไม่ได้บอกแน่ชัดว่าต้องทิ้งขยะประเภทใดลงในถังขยะ ส่วนมากจะเป็นการทิ้งขยะเกือบทุกชนิดรวม ๆ กันไม่ว่าจะเป็นประเภทขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก โลหะต่าง ๆ  หรือจะเป็นขยะมูลฝอย เป็นต้น บางทีก็มัดเป็นถุงดำนำมาทิ้งลงถังเลย โดยไม่ได้ผ่านการคัดแยกมาก่อน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้คนในชุมชนมีการคัดแยกขยะกันน้อย อาทิเช่น ความรู้ต่อการจัดการขยะ การรับรู้ข้อสารต่อการจัดการขยะ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ดังนั้นจากที่ข้าพเจ้าได้สำรวจบริบทการจัดการขยะในชุมชนตลาดสด บ.ข.ส. วันนี้ พบว่ายังมีการขยะแยกขยะกันน้อย อาจจะต้องแนะนำหรือให้ความรู้ต่อการจัดการขยะอย่างถูกวิธีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู