การระดมความคิดในการจัดการขยะในชุมชน (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพปัญหาขยะในชุมชน ส่วนใหญ่ครัวเรือนมีการจัดการขยะที่ผิดวิธีไม่มีการคัดแยก มีทั้งขยะในครัวเรือนและขยะที่มีการทิ้งริมถนน ทำให้ชุมชนไม่สะอาดเท่าที่ควร อาจเนื่องด้วยมาจากสังคมในเมืองทำให้มีการเร่งรีบในการจัดการขยะ และไม่มีกระบวนการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง ขยะมูลฝอย เกิดจากการไม่รู้จักการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ใช้การมัดถุงดำรวมกันแล้วนำมาทิ้งตามถังที่ไม่ได้แยกประเภทอย่างชัดเจน จึงเป็นสาเหตุทำให้ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชนได้

แนวทางการแก้ปัญหาขยะในชุมชน จากที่ได้ระดมความคิดก็จะมีหลากหลายแนวทาง อาทิเช่นการให้ผู้นำชุมชนขอความร่วมมือคนในชุมชนให้ขยะแยกประเภทของขยะ การกำจัดขยะที่ถูกวิธีและเหมาะสม การใช้ประโยชน์จากขยะ หรืออาจจะเป็นการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 ครั้ง การสร้างกฎกติกาการจัดการขยะร่วมกันทั้งชุมชนและอื่น ๆ เป็นต้น

สรุปจากที่ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องสภาพปัญหาขยะในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน เริ่มต้นด้วยการคนในชุมชนรู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ และรวมถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

Tags:

อื่นๆ

เมนู