การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดครั้งนี้ทำให้การใช้ชีวิตของคนในชุมชนค่อยข้างระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ส่วนการจัดการขยะของคนในชุมชนก็จะเป็นลักษณะคล้ายเดิมที่ว่า ทางเทศาบาลมีถังมาตั้งไว้ตามจุดเพื่อให้คนในชุมชนนำมาทิ้ง ส่วนใหญ่ขยะที่นำมาทิ้งก็จะเป็นลักษณะของการมัดถุงดำมาทิ้ง โดยจะมีส่วนน้อยที่มีการขยะแยกประเภทของขยะ อาจเนื่องด้วยง่ายต่อการนำมาทิ้ง ของคนในชุมชน เลยไม่ค่อยคัดแยกขยะเท่าที่ควร ถ้าถามว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการจัดขยะไหม ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างมากนัก ดังนั้นลักษณะการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือนก็ยังคงเป็นรูปแบบของการมัดถุงดำแล้วนำมาทิ้งตามจุดที่ถังวางไว้

สรุปการจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ถือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดขยะมากนัก เพราะส่วนใหญ่แต่ละครัวเรือนที่ได้ทำการสอบถามมารูปแบบก็จะไม่แตกต่างกันมากนัก เน้นสะดวกมากกว่า ส่วนครัวเรือนที่คัดแยกอย่างถูกวิธีก็มีบ้างปะป่นกันตามความสะดวกของแต่ละครัวเรือนที่ได้ทำการสอบถาม หวังว่าสถานการณ์โควิด-19 จะหายไปภายในเร็วทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขอีกครั้ง

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู