วงจรขยะแต่ละประเภท (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขั้นตอนของการแยกขยะคือ เราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ ขยะปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก/ย่อยสลายง่าย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ ขยะทั่วไป

1.ขยะเปียก ขยะเน่าง่าย ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ มูลสัตว์ กิ่งไม้และเศษไม้ แนวทางการคัดแยก :  แยกทิ้งเศษอาหารออกจากขยะประเภทกิ่งไม้และเศษไม้ เพราะสามารถนาไปทาปุ๋ยหมักต่อได้   บรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะ ป้องกันการเกิดแหล่งเชื้อโรค

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนาไปขายหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระป๋องเครื่องดื่ม แนวทางการคัดแยก :  แยกขยะตามสี ชนิด และประเภทของขยะรีไซเคิล เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานแยกขยะรีไซเคิลที่เสียหายและขยะสภาพดีออกจากกัน ฯลฯ เป็นต้น                                            

3.ขยะอันตราย โดยสังเกตได้จากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หากมีคาว่า สารไวไฟ สารมีพิษ หรือสารกัดกร่อน ก็จัดอยู่ในขยะประเภทนี้ทั้งหมด เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์ ขวดยาฆ่าแมลง แนวทางการคัดแยก : ไม่ทิ้งรวมในถุงเดียวกัน ควรแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน และวางให้พ้นมือเด็กและห่างจากห้องครัว  ควรระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหัก และสวมถุงมือขณะคัดแยกทุกครั้ง ป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ฯลฯ เป็นต้น 

4. ขยะทั่วไป ประเภทขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่คุ้มที่จะนากลับมารีไซเคิลใหม่ เช่น พลาสติกห่อขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หลอดกาแฟ กล่องโฟม แนวทางการคัดแยก :  แยกขยะออกมาให้ชัดเจน ไม่ทิ้งปะปนกับเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล เพื่อให้ง่ายต่อการนากลับไปใช้  ขยะที่มีลักษณะแหลม เช่น ไม้ลูกชิ้น ควรหักปลายแหลมก่อนทิ้ง

สรุป  การแยกขยะ ไม่ใช่แค่ช่วยลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องทาการคัดแยกก่อนส่งไปกาจัดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงกาจัดขยะหรือบ่อฝังกลบ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้งการนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะขยะบางประเภทยังสามารถนาไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อน Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรสูงสุด เช่น นาขยะมาแปรรูปเป็นของใช้ในบ้านหรือพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

Tags:

อื่นๆ

เมนู