ข้าพเจ้านายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ในเมือง

หลักสูตร : การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร MS03

เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนโคกกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงได้ขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาเพื่อถามข้อมูลรายละเอียดของชุมชนและข้อมูลคนในชุมชนโดยได้พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่และคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อประกอบอาชีพ โดยชุมชนโคกกลางส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ในชุมชนไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนื่องจากทางเทศบาลมีระบบการจัดการที่ดีและมีการคัดแยกขยะทำให้ชาวบ้านไม่มีปัญหาด้านขยะในชุมชนและมีการจัดการระบบน้ำประปาทำให้คนในชุมชนมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนและน้ำที่สะอาด มีปัญหาเสียงรบกวนบ้างในบ้างครั้งเนื่องจากเป็นชุมชนที่ติดถนน มีร้านค้าที่ขายสินค้าอุปโภค/บริโภคที่รักษามาตรการการป้องกัน COVID-19 คือมีแอลกอฮอล์ล้างมือ/เจลล้างมือประจำจุดต่างๆให้ประชาชนได้ใช้ก่อนเข้าร้าน

สรุป ตำบลในเมืองมีเทศบาลที่จัดการปัญหาด้านขยะได้ดีจึงทำให้คนในชุมชนไม่ได้รับผลกระทบด้านขยะและระบบการจัดการน้ำประปาที่ดีทำให้มีน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนมีการกำหนดกติกาข้อตกลงของชุมชนจึงทำให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความสงบและไม่มีปัญหาการทะเลาะกันเกิดขึ้น ชุมชนมีศูนย์สุขภาพและการเข้าถึงของหน่วยการแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้มีการเข้ามาดูอาการของผู้ป่วยที่บ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงกลุ่ม อสม. ที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชนเพื่อป้องการเกิดโรคระบาดต่างๆภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู