ดิฉัน นางสาวธนพร กฤษณโสภา ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดิฉันได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมธันวาคม ดิฉันจะสรุปแนวทางการทำงานในแต่ละเดือนดังนี้

เดือนตุลาคม

อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการปรึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับการนำขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนมที่มีอยู่ภายในชุมชนต่างๆ ของตำบลในเมืองบุรีรัมย์สามารถจัดการได้อย่างไร ให้ขยะประเภทนี้มีปริมาณลดน้อยลงและเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคนในรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างไร ซึ่งทางกลุ่มของฉันได้ทำสิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากขยะมีทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่

นาฬิกาจากกระป๋อง

กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง

กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง

กระป๋องแขวนต้นไม้

-กระป๋องใส่ดอกไม้

กระป๋องอเนกประสงค์

กระเป๋าจากกล่องนมขนาด A4 และขนาดครึ่ง A4

เดือนพฤศจิกายน

หลังจากนั้นทางอาจารย์จึงให้ถอดบทเรียนการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้าสินค้า ทางผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มฝึกฝนการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้าจนชำนาญก็เริ่มมีรายการสั่งซื้อสินค้าจากทั้งทางชุมชนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ได้มีการวางแผนลงพื้นที่เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและเพื่อให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เดือนธันวาคม

ทางผู้ปฏิบัติงานได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนไม่ครบทุกชุมชน มีบางชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานจึงมีการจัดอบรมการทำตะกร้าสินค้าเพิ่มเติม

 

หลังจากที่ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดิฉันได้เรียนอะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รับและฝึกฝนมาส่งต่อให้กับคนอื่นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู