ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งที่แล้วข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาของการจัดการขยะในชุมชน คือ ในชุมชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะและในบางพื้นที่ถังขยะไม่เพียงพอ ทำให้มีขยะปะปนกัน

ข้าพเจ้าได้มีการระดมความคิดเห็นกับทีมงานในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ คือ อยากขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนได้มีการคัดแยะขยะในแต่ละครัวเรือนแล้วให้นำไปประโยชน์ต่อ เช่น ขวดน้ำอาจจะมีการนำมาทำเป็นกระถางใส่ต้นไม้ เป็นต้น แต่ถ้าส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงนำมาทิ้ง และอยากขอความร่วมมือให้มีการช่วยกันกำจัดขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

อื่นๆ

เมนู