ข้าพเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ จงกรด MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / ประเภท นักศึกษา

เรื่องการถอดบทความของการทำตะกร้า

1.เราได้อะไรจากการทำตะกร้าบ้าง

ผมได้ประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องต่างๆ ได้พบว่างานประดิษฐ์ในครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตะกร้าจากชนิดกระป๋อง จึงสามารถทำตะกร้าได้สำเร็จและทำให้มีความภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือขยะจากกระป๋องต่างๆ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำให้มีนิสัยรักดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองและสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการประดิษฐ์ตะกร้าจากชนิดกระป๋องในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนอย่างสมบูรณ์แบบ

                                                      

2.ปัญหาจากการทำตะกร้าเป็นอย่างไรบ้าง

ในการทำตะกร้าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเวลามักจะว่างไม่ตรงกัน และการตัดการป๋องไม่ตรง และเจาะกระป๋องไม่ตรง ที่สำคัญ หากระป๋องยาก สำคัญหลักๆ คือ หากระป๋องยากที่สุด

                                     

3.เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาในการทำตะกร้า

          – อย่างแรกเลย เราต้องคุยกัน วางแผนงานให้กับคนในกลุ่มให้ตามความเหมาะสม ต่อมาเรื่องการตัดกระป๋องไม่ตรงและเจาะไม่ตรง ให้นำอันแรกที่เราตัดมาเป็นแบบอย่างแล้วตัดและเจาะ

– การหากระป๋อง คือ ทางกลุ่มเราได้ลงพื้นที่ในการหาร้านที่รับซื้อของเก่า

4.ถ้าอยากได้ตะกร้ารูปทรงนี้เราจะมีวิธีในการทำอย่างไร

          – วิธีแรก ให้เราพูดคุยกันในกลุ่ม ตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำทรงไหนอะไร อย่างไร พูดคุยกันเสร็จ ให้ตัวแทน แบ่งงานกันตามความเหมาะสม และให้เริ่มลงมือทำตะกร้าตามที่เราพูดคุยของทรงตะกร้า ตามที่ตกลงกันไว้ และทำจนเสร็จสมบูรณ์

 

รูปแบบของตะกร้า

ภาพตะกร้าสมบูรณ์แบบ

สุรป ผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ของข้าพเจ้าได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะโดยการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาออกแบบทำตะกร้าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างรายได้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจึงทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู