ข้าพเจ้านายพงษ์ศักดิ์ จงกรด ประเภทนักศึกษา MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นโครงการเพื่อช่วยผู้ที่ว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคเชื้อโคโรน่า 2019 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้องานการบริหารจัดการขยะในชุมชน

เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้องานการบริหารจัดการขยะในชุมชน

1.จัดตั้งทีมงาน ประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงาน

2.ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่ พบผู้นำชุมชน 18 ชุมชน

3.วิเคราะห์ข้อมูล PESTL & SWOT

4.วางแผน ประชุมตามประเด็นต่างๆ

5.ลงมือปฏิบัติการ ที่อาจารย์ให้รับผิดชอบ

6.ประเมินผลงาน สรุปผลการทำงานและประเมินการดำเนินงาน

ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ได้รับมอบหมายงานให้ไปแปรรูปขยะจากกระป๋องและกล่อนมเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำกลุ่มละ 7 ชิ้นงาน และทางกลุ่มเราคือกลุ่มที่ 1 ได้นัดสมาชิกในกลุ่มคุยประชุมงานในการทำงาน ที่อาจารย์ได้รับมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำต้นแบบตระกร้าละ 4 แบ เช่น แบบตะกร้า 4 เหลี่ยม แบบตะกร้าดอกไม้ แบบตะกร้าวงกลม และแบบตะกร้าเล็ก

 

 

 

 

 

   

   

** ประชุมและการทำงาน สถานที่ลานมะม่วง หน้าตึก 19 คณะครุศาสตร์

ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ให้ทำตะกร้า จำนวน 10 ใบเพื่อเป็นการทำตะกร้าจากกระป๋อง และ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดการอบรมแนะนำการทำตะกร้าจากกระป๋องเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในการเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

 

 

 

 

   

** สถานที่ทำงาน ที่บ้านพี่สกายรุ้ง ละลม

 

   

   

** สถานที่จัดอบรม ที่ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ได้สร้างอาชีพให้กับ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ให้รายได้และฝึกปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชนได้ครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ

Tags:

อื่นๆ

เมนู