ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในพื้นที่อาศัย อาชีพส่วนใหญ่ประกอบทำอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป มีสถานศึกษา 1 แห่งคือ โรงเรียนอนุบาลธีรา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านการจัดการขยะ และการส่งเสียงดัง และแสงสว่างในพื้นที่ไม่เพียงพอ ในชุมชนมีระบบการจัดการ ด้านทรัพยากรน้ำ มีระบบการจัดการน้ำประปา มีระบบการจัดการน้ำเสีย และมีระบบการจัดการน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ชุมชนต้นสักประชากรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรคระบาด Covid-19 เป็นอย่างดี มีการระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ โดยประชากรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นโรคระบาด Covid-19.

อื่นๆ

เมนู