1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. สรุปการปฏิบัติงาน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปการปฏิบัติงาน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายศาศวัต ลดขุนทด ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS03 การบริหารจัดการขยะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง18 ชุมชน  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว) ซึ่งกระผมเข้ามาปฎิบัติงานในโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน ดังนี้

    เดือนกุมภาพันธ์ ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจปัญหาของชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของขยะ เนื่องจากชุมชมไม่ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะสักเท่าใดทำให้ในบางวันอาจทำให้ขยะล้นเกิน เรื่องของข้อมูลข่าวสารของโรคระบาด COVID-19 

เดือนมีนาคม ได้ทำการสำรวจวิธีการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชน จากการสังเกตและสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน และคนภายในชุมชน พบว่าประชาชนในชุมชนหน้าสถานีรถไฟมีการทิ้งขยะแบบรวมไม่มีการแยกประเภทหรือชนิดของขยะ เนื่องจากในชุมชนมีถังขยะประเภทเดียวจึงทำให้ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันในถังเดียว โดยจาการสังเกตปริมาณของถังขยะพบว่าปริมาณของถังขยะเพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนในชุมชม ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับขยะในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากสุนัขคุ้ยขยะทำให้บริเวณดังกล่าวสกปรกและมีกลิ่นเหม็นออกมา และทำให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมดูไม่สวยงาม

   เดือนเมษายน ได้ทำการการระดมความคิดเพื่อการจัดการขยะภายในชุมชน

   

   เดือนพฤษภาคม กระผมและทีมงานและทางอาจารย์ได้ยังลงไปยังชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมขนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะภายในชุมชนของคนในหมู่บ้านและเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดการขยะในชุมชน

   เดือนมิถุนายน ทางกระทรวงอว.มีโครงการให้ทางพวกเรานั้นได้ดำเนินการในหัวข้อโครงการ COVID-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด จัดขึ้นเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทำการเข้าไปทำความสะอาด กำจัดเชื้อให้กับทางชุมชน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งมีการไปเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ และการจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เนื่องด้วยการระบาดรอบนี้รุนแรง ประชาชนพากันหยุดอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ จึงทำให้ขยะภายในครัวเรือนนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทางผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการขยะที่คาดว่าอาจจะปนเปื้อน และอาจจะแพร่เชื้อโรคได้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ทิชชู่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้ทำการคัดแยกใส่ถุงขยะสีดำ ติดป้ายว่าขยะติดเชื้อและปิดปากถุงให้แน่นหนาก่อนทิ้ง ซึ่งช่วยให้ลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้

   เดือนกรกฏคม  ได้จัดทำคู่มือการแยกขยะเป็นวงจรแต่ละประเภท โดยขยะมีด้วยกันอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

  1. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาแปรรูปและกลับมาใช่ใหม่ได้
  2. ขยะทั่วไป   เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก  โดยวิธีการจำกัดควรนำไปฝังดินอย่างถูกวิธี
  3. ขยะอันตราย เป็นขยะประเภทสารพิษหรือสารเคมีต่างๆ ควรนำไปทิ้งอย่างถูกที่และถูกวิธี
  4. ขนะที่ย่อยสลายได้  เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเฃ่น ทำปุ๋ย

     

   เดือนสิงหาคม การแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผมได้เลือกทำเป็นลิ้นชักเก็บของจากลังกระดาษ เหตุผลที่เลือกทำลิ้นชักเก็บของเพราะว่า สามารถนำมาใช้เก็บของใช้ส่วนตัวได้ และยังสามารถเพิ่มพื่นที่ในบ้านได้

เดือนกันยายน กระผมและผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสำรวจการบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียก และสามารถทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกได้ ทั้งนี้ กระผมและผุ้ปฏิบัติงานจึงได้นำเสนอข้อมูลและวิธีการทำปุ๋ยหมักให้แก่ชุมชน

เดือนตุลาคม กระผมและทีมงานได้ทำการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม ซึ่งกลุ่มของกระผมได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะประเภทกระป๋องและเครื่องดื่ม ดังนี้
1.นาฬิกาจากกระป๋อง  2.กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
3.กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง  4.กระป๋องแขวนต้นไม้
5.กระป๋องใส่ดอกไม้ (ผลิตภัณฑ์จากล่องนม)
6.กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนม  7.กระเป๋าถือจากล่องนม

 เดือนพฤศจิกายน  กระผมและสมาชิกกลุ่มได้ปฏิบัติทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่่มขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆ จากวัสดุขยะที่คัดแยกมาแล้ว และสามารถนำมาใช้งานได้จริงและยังเพิ่มมูลค่ากับขยะได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้มีรายได้ยังลดจำนวนขยะและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการนำมารีไซเคิลให้เป็นของใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมาย

 เดือนธันวาคม จะเป็นการจัดฝึกอบรมการทำตะกร้าจะกระป๋องถ่ายทอดให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเมืองบุรีรัมย์ได้เข้าใจวิธีการแปรรูปขยะและทำให้เป็นตะกร้าได้อย่างไร ทั้งนี้ทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือเข้าฝึกอบรมทุกชุมชนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู