กระผม นายศาศวัต ลดชุนทด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนนี้ คือ การระดมความคิดในการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดขยะและนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งกลุ่มของกระผมได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะประเภทกระป๋องและเครื่องดื่ม ดังนี้

(ผลิตภัณฑ์จากกระป๋องและกล่องนม)
1.นาฬิกาจากกระป๋อง
2.กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
3.กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง
4.กระป๋องแขวนต้นไม้
5.กระป๋องใส่ดอกไม้
(ผลิตภัณฑ์จากล่องนม)
6.กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนม
7.กระเป๋าถือจากล่องนม

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู