“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

ชื่อบทความ :การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม

ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วกระดาษ แก้วพลาสติก และกล่องอาหารพร้อมทานที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ ถึงแม้บรรจุภัณฑ์บางชนิดจะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน ทำให้เกิดการกำจัดขยะอย่างผิดวิธี

เมื่อขยะประเภท แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องกระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก รวมถึงเศษกระดาษจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การรวบรวมหรือกำจัดขยะอย่างถูกวิธีมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการลดปัญหาขยะด้วยวิธีการต่าง เช่น นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก หรือนำมาสู่กระบวนการผลิตใหม่เช่นการ รีไซเคิล  การนำบรรุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นงาน DIY ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความนิยมหากมีการออกแบบและดีไซน์อย่างสร้างสรรค์  การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตแก้วกระดาษ จานกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ  ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น นำเส้นใยจากกล้วยมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์  การมีส่วนร่วมขจัดขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรได้ร่วมประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจำเดือนเรื่องการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งในกลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังต่อไปนี้

1.นาฬิกาจากกระป๋อง
2.กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
3.กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง
4.กระป๋องแขวนต้นไม้
5.กระป๋องใส่ดอกไม้
6.กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนม
7.กระเป๋าถือจากล่องนม

      และก่อนที่จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์นั้น ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้าน เพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนำขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนำไปกำจัดอีกด้วย

 

                                  

                    

>>วีดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู