ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ขยะนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามปัญหานี้ไปและคิดว่าสังคมจะต้องเป็นผู้ที่แก้ไข แต่ตัวเราเองก็สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเองจากวิธีง่ายๆ เช่น การแยกประเภทขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดทำลาย แปรรูปรวมหรือการใช้ประโยชน์ ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์(ขยะย่อยสลายได้) ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย โดยมีวิธีการคัดแยกและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ โดยคัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ออกจากขยะอื่นๆแล้วนำภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหารและใบไม้ออก

ขยะรีไซเคิล เป็นของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม พลาสติก กล่องนม ซึ่งสามารถนำไปขายได้ทำให้เกิดรายได้และสามารถนำมาใช้ซ้ำโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ของใช้ในบ้านหรือประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้

ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อขนมพลาสติก โฟม ฟอยล์ห่ออาหาร โดยจะแยกขยะประเภททั่วไปออกจากขยะอื่นๆไปใส่ถุงดำไว้เพื่อนำไปทิ้ง เพราะขยะทั่วไปไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะต้องนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ

ขยะอันตาย เป็นขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี โดยการคัดแยกจะต้องระวังไม่ให้ขยะอันตรายสารเคมีที่บรรจุอยู่สัมผัสร่างกายหรือเข้าตา และขยะอันตรายเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำได้อีก แต่การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆจะช่วยป้องกันปัญหาภาวะมลพิษจากขยะได้ โดยรวบรวมไว้ในโรงจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

การคัดแยกประเภทขยะให้ถูกวิธีนอกจากจะช่วยจัดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วเรายังสามารถนำขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ของใช้ในบ้านและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างเป็นรายได้ให้กับตนเองหรือแยกไว้เพื่อนำไปขายให้กับโรงงานนำไปผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละเภทและนำไปกำจัดทำลายได้อย่างถูกวิธี

Tags:

อื่นๆ

เมนู