ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้นำลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นถังขยะใช้ภายในบ้านหรือจะทำเพื่อนำไปขายก็ได้ โดยสามารถตกแต่งถังขยะให้สวยงามได้จากกระดาษทำให้ถังขยะน่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยมีวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้

วัสดุและอุปกรณ์

 1. ลังกระดาษ
 2. เศษกระดาษ
 3. มีดคัตเตอร์ / กรรไกร
 4. ปากกาเมจิก
 5. กาว

วิธีทำ

 1. นำลังกระดาษมาตัดและวัดขนาดตามที่ต้องการ
 2. เมื่อตัดลังกระดาษเสร็จแล้วใช้กาวติดประกอบลังกระดาษให้เป็นลักษณะตามที่ต้องการ
 3. เมื่อประกอบถังขยะเสร็จแล้วนำเศษกระดาษมาติดตกแต่งให้สวยงาม

ประโยชน์ของถังขยะ D.I.Y

 1. เพื่อช่วยลดขยะที่ทิ้งภายในบ้าน
 2. สามารถนำสิ่งของเหลือใช้มาทำให้เกิดมูลค่า
 3. ช่วยสร้างรายได้จากการนำไปขาย

Tags:

อื่นๆ

เมนู