โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เป็นโครงการดีๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ดิฉันนางสาวสกายรุ้ง โชติกวณิก ได้รับโอกาสในการเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้ รู้สึกเป็นความโชคดีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิ เช่น การบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน  (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้ง18 ชุมชน ในตำบลในเมือง โดยการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม  เริ่มต้นการปฏิบัติในเดือนแรก ผู้ปฏิบัติงานทั้งรายใหม่และรายเก่าเข้ารับทราบการประชุมเพื่อปรึกษาและชี้แจงงานในโครงการเป็นเรื่องของการแปรรูปขยะเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการปรึกษากันพบว่ามีขยะหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น

  • กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
  • กระเป๋าสานจากกล่องนม
  • โมเดลรถจากกระป๋องเครื่องดื่ม
  • กระถางต้นไม้จากกระป๋อง
  • กล่องใส่เอกสารจากกระป๋องน้ำอัดลม

เดือนพฤศจิกายน หลังจากการที่ได้ปฏิบัติงานในการแปรรูปขยะชนิดต่างๆให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้ว ในการประชุมประจำเดือนทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความคิดเห็นว่า สิ่งที่จะนำมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์จากขยะที่สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายเชิงธุรกิจ และสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนได้คือ ตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม และทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับหน้าที่ได้การฝึกพัฒนาฝีมือในการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและยังได้รับความรู้ในการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างละเอียดเพื่อที่จะนำไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอีกต่อไป

ในวันที่21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ การแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนตำบลในเมือง ในการแปรรูปขยะประเภท กระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าที่มีมูลค่าสามารถใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดทำโครงการนี้

 

เดือนธันวาคม ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดิฉันได้รับความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งการอบรมทักษะ4 ทักษะ

  • ทักษะทางDigital Literacy
  • ทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning)
  • ทักษะด้านEnglishLiteracy
  • ทักษะด้านSocial Literacy

อีกทั้งการปฏิบัติงานต่างๆยังถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางความรู้ให้ตนเองอีกมากมาย เช่น กระบวนการทำงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเอง และยังสามารถนำความรู้ในการทำงานมาพัฒนาและให้ความรู้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีอาชีพเสริมและเพิ่มมูลค่าขยะให้สามารถจำมาจำหน่ายในเชิงธุรกิจได้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำโครงการที่ให้การสนับสนุนในทุกเรื่องและดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานทุกอย่างจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู