ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดให้กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีความสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการปรับปรุงใหม่ จึงมอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานศูนย์ดำรงธรรมแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2/2550 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550

สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044 666 847 , 044 666 563
สายด่วน : 1567
เวลารับเรื่อง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

 

 

 

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู