ข้าพเจ้า นายฐปนพงศ์  ศรีสันติธรณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท : ประชาชน

เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อในการปฏิบัติงาน : สรุปผลการปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลในเมือง

กระผมได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมธันวาคม กระผมจะสรุปแนวทางการทำงานในแต่ละเดือนดังนี้

เดือนตุลาคม

เริ่มต้นการปฏิบัติในเดือนแรก ผู้ปฏิบัติงานทั้งรายใหม่และรายเก่าเข้ารับทราบการประชุม อาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมายงานและขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ การแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยได้กำหนดอุปกรณ์ ได้แก่ กระป๋องและกล่อมนม กระผมได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ MS03 ทางกลุ่ม 1 และได้มีการนัดอธิบายรายละเอียดงานและวางแผนการปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่กันเพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากกระป๋อง ได้แก่

  1. กล่องใส่เอกสารจากกระป๋อง
  2. พวงกุญแจสเก็ตบอร์ดจากกระป๋อง
  3. เชิงเทียนจากกระป๋อง
  4. กระถางต้นไม้จากกระป๋อง
  5. โมเดลรถจากกระป๋อง
  6. กระเป๋าสารจากกล่องนม ทำ 2 ขนาด

   

   

เดือนพฤศจิกายน

จากที่กระผมได้แปรรูปขยะชนิดต่างๆ แล้วให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้ว ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมาย ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากขยะที่สามารถนำมาจำหน่ายสร้างมูลค่าและสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนได้ นั้นคือ ตะกร้าจากกระป๋อง และทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับหน้าที่ได้การฝึกพัฒนาฝีมือในการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและยังได้รับความรู้ในการทำตะกร้าจากกระป๋อง อย่างละเอียดเพื่อที่จะนำไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอีกต่อไป

               

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนตำบลในเมือง ในการแปรรูปขยะประเภท กระป๋องให้เป็นตะกร้าที่มีมูลค่าสามารถใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดทำโครงการนี้

     

เดือนธันวาคม

จะเป็นการจัดฝึกอบรมการทำตะกร้าจะกระป๋องถ่ายทอดให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเมืองบุรีรัมย์ได้เข้าใจวิธีการแปรรูปขยะและทำให้เป็นตะกร้าได้อย่างไร ทั้งนี้ทางชุมชนได้ให้ความร่วมมือเข้าฝึกอบรมทุกชุมชนซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดี

จากการที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กระผมได้เรียนสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รับและฝึกฝนมาส่งต่อให้กับคนอื่น

คลิปวีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู