1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ข้าพเจ้า นางสาวพิชชา จอมรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มกพร.)ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : MS01(3)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ไปปฎิบัติงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวันแรกและได้มีการประชุมชี้แจ้งการทำงานที่สำนักงานตามอำเภอที่ตัวเองอยู่คือสำนักงานที่ดินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
ในการมาทำงานวันแรก ได้ทำการแนะนำตัวกับพี่ๆในสำนักงานทำความรู้จัก และได้มีพี่ควบคุมการปฏิบัติงานได้ทำการสอนงานบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินให้เป็นงานปัจจุบันและในเดือนนี้ได้ทำการตรวจสอบได้ทั้งหมด 2,050 แปลง
2.การนำเข้าข้อมูล โดยจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ2.1 การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิให้ถูกต้องและชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ 2,050 แปลง
2.2 นำเข้าภาพลักษณ์สารบบที่กินแล้ว มาตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการนำเข้าหรือมีการนำเข้าไม่ครบถ้วนทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสารบบเพื่อนำเข้าสู่ระบบ
3.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน ที่ปรากฎแปลงที่ดินเกิกว่าฐานข้อมูลที่ดิน
4.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริบททั่วไปของกรมที่ดิน
กรมที่ดินสาขาอำเภอกระสังจะมีทั้งหมด 1 อำเภอในส่วนของการดูแลเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน
การปฏิบัติงานพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานอีกคนได้เข้ามาทำงานในสำนักงานที่ดินกระสังวันแรก ได้ทำงานแนะนำตัวและทำความรู้จักกับพี่ๆที่ทำงานในแต่ละฝ่าย

อื่นๆ

เมนู