ข้าพเจ้า นายกษิดิศ เนื่องมี ประเภท ประชาชน ต.กระสัง

หลักสูตร ธนาคารน้ำใต้ติน MS01

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 น

ณ  ต. กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าแล้วทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านระโยงพัฒนา ต.กระสัง อ. กระสัง เพื่อเก็บข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ไก้มานำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่านผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เก็บแบบสอบถาม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยงพัฒนา ต.กระสัง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5และ หมู่ 17 และได้พูดคุยถึงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู