บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้า ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

โดยในเดือนกุมภาพันธ์ได้ทำการประสานงานและนัดรวมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลกระสังมาประชุมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านระโยงพัฒนา หมู่18 เพื่ออภิปรายถึงรูปแบบการปฏิบัติงาน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใหญ่หมู่ 1,9,15 และหมู่ 16 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆได้รับมอบหมาย และยังได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนตามหมู่บ้านและชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังทำการเก็บข้อมูลในส่วนของสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาดที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศคือแบบสำรวจข้อมูลผลกระทบโควิด19 และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสอบถามชาวบ้านนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล 16 เป้าของตำบลกระสัง และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู