ข้าพเจ้านายกฤษฎิ์ธนัชภณ คงทวี ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์นั้น ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง ได้ทำการจัดประชุมผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 โดยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทั้ง 21 หมู่บ้านได้เข้าใจ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับผู้นำชุมชนตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

ผมและทีมงานได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ในอำเภอกระสัง ให้แจ้งกับลูกบ้านเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามฟอร์ม 01และ02 แต่ละครัวเรือนผมได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดที่ทางส่วนกลางให้มาและให้ข้อมูลแก่ผม รายละเอียดตามเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม 01และ02 เมื่อทำการสอบถามแล้วได้นำแบบสอบถามส่งต่อให้กับส่วนกลางเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู