รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ การปฏิบัติงานตาม หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร (MS01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดิฉันนางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งานที่ปฏิบัติในเดือนนี้คือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย 21 หมู่บ้าน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาล ได้แก่เทศบาลตำบลกระสังและเทศบาลตำบลอุดมธรรม ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ดิฉันพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน ณ ศาลากลางหมู่บ้านระโยงพัฒนา หมู่ 18 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนลงพื้นที่ทำงานในชุมชนและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชนแต่ละชุมชน จากนั้นดิฉันได้ทำการคีย์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 เข้าสู่ระบบ U2T

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงบทความในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู