บทความประจำเดือน สิงหาคม

       นางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง(ผู้รับจ้างงานประเภทนักศึกษา) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่าบงยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนไทยในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจปากท้อง การศึกษา และอื่นๆ  การปฏิบัติงานในเดือนนี้จึงเป็นไปอย่างระมัดระวัง ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บ้านสวนใหม่หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ทำให้การลงพื้นที่ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนเยอะได้ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ควรดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้าออกพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

        14 สิงหาคม 2564 อาจารย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบGoogle Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานภายในเดือน ..-.. และติดตามงานที่ได้รับมองหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

         การปฎิบัติงานในเดือนนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถลงพื้นที่ทำธนาคารจำนวน 10 หลุม บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ครบและได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู