นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษา) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน (MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID 2019) ที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ในพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้างเกิดเมื่อคนหน่ึงคนแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนกลุ่มใหญ่ผิดปกติ สถานการณ์ท่ีจะทวีความรุนแรงของการระบาดเป็นวงกว้างรวมถึงทำให้การปฏิบัติงานในเดือนนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานควรรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมแมสขณะปฏิบัติงาน และล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งของ

                  14 สิงหาคม 2564 อาจารย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบGoogle Meet เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานภายในเดือน ..-.. รายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และสอบถามติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกดำเนินงานการขุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ทำการดำเนินงานลงพื้นที่ขุดธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำเร็จลุล่วงไปแล้ว


การปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี
ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้จัดโครงการดีๆมอบโอกาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาในยุคของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019)  ทำให้ให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

อื่นๆ

เมนู