ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนมิถุนายน ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกับผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมลงพื้นที่ไปสำรวจและถามความประสงค์ของชาวบ้านในตำบลกระสัง ว่าครัวเรือนไหนมีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้าง และกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด ผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแนะแนวเรื่องการดูแลป้องกันตัวเองและเชิญชวนให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมนั้นมีการเว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้ที่เข้ากิจกรรมสวมแมสตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวบ้านแล้ว ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้นัดประชุมกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนั้นมาสรุปและวิเคาระห์ โดยข้อมูลที่ได้คือชาวบ้านส่วนมากมีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งในเดือนนี้เราได้ทำการคัดเลือก10ครัวเรือนเพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเลือกจากสภาพแวดล้อมโดยรวมของครัวเรือนนั้นๆ ที่ไม่มีท่อระบายน้ำและมีน้ำขังภายในพื้นที่บ้าน และได้ทำการติดต่อประสานไปยังเจ้าของบ้านเพื่อยืนยันว่าต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินจริงหรือไม่ เพื่อจะได้สะดวกต่อการลงพื้นที่ต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู