ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานในเดือนมิถุนายนนี้ ทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการป้องกันโควิด และการดูแลป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และเป็นกิจกรรมการสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่ 3 บ้านสวนใหม่ ที่มีความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมกับสำรวจสภาพแวดล้อม ซึ่งผลที่ออกมาคือมีชาวบ้านส่วนมากมีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด มีการเว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ และสวมแมสตลอดเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชาวบ้านเป็นอย่างดี

หลังจากลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้นัดผู้ปฏิบัติงานมาประชุม เพื่อวิเคราะข้อมูลและหาข้อมูลสรุปของการลงพื้นที่ โดยการประชุมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพแวดล้อม เพื่อคัดเลือกครัวเรือนที่จะลงไปธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน10 ครัวเรือน หลังจากคัดเลือกได้มีการติดต่อประสานไปยังเจ้าของพื้นที่เพื่อสะดวกต่อการลงพื้นที่ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู