ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์นั้น ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง ได้ทำการจัดประชุมผู้นำชุมชนของตำบลกระสัง ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกระสัง, หมู่ 2 บ้านน้อย, หมู่ 3 บ้านสวนใหม่, หมู่ 4 บ้านหนองลิง, หมู่ 5 บ้านหนองแขม, หมู่ 6 บ้านระโยง, หมู่ 7 บ้านสุขสำราญ, หมู่ 8 บ้านตะเคียน, หมู่ 9 บ้านตลาดกระสัง, หมู่ 10 บ้านหนองตระเสก, หมู่ 11 บ้านตาเบ้า, หมู่ 13 บ้านสำโรง, หมู่ 14 บ้านขาม, หมู่ 15 บ้านท่าสว่าง, หมู่ 16 บ้านตลาดเหนือ, หมู่ 17 บ้านป่าบุ, หมู่ 18 บ้านระโยงพัฒนา, หมู่ 19 บ้านอุดมธรรม, หมู่ 20 บ้านสุขสำราญสามัคคี และหมู่ 21 บ้านหนองปลาไหล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09:00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 โดยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้ผู้นำชุมชนทั้ง 21 หมู่บ้านได้เข้าใจ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ อีกทั้งข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทำการเก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับผู้นำชุมชนตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และปักพิกัด GPS ตามสถานที่ต่างๆของชุมชน เช่น ประปาของชุมชน วัด ศูย์การเรียนรู้ เป็นต้น และได้ทำการเก็บแบบสำรวจข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และแบบสำรวจข้อมูล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ของหมู่ 8 บ้านตะเคียน และหมู่ 3 บ้านสวนใหม่ หลังจากนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนทั้งหมด นำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

 

อื่นๆ

เมนู