ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนมีนาคมข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติมต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านอื่นๆของตำบลกระสังในวันที่ 3 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่วันที่ 6 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม, วันที่ 7 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 6 บ้านระโยงใหญ่, วันที่ 9 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 17 บ้านป่าบุ และวันที่ 10 มีนาคม เก็บข้อมูลหมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง

สำหรับวันที่ 11 มีนาคม มีการประชุมเกี่ยวกับระบบการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการปรึกษา พูดคุยถึงปัญหาต่างๆในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การทำงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู