บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์
วันที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการนัดผู้นำชุมชนของตำบลกระสัง ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน มาประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้ได้รับทราบและเพื่อที่ให้ผู้ดำเนินงานสามารถลงพื้นที่ชุมชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนิงงานรวมถึงคณะอาจารย์ ได้เริ่มการดำเนินการสำรวจศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับผู้นำชุมชนและประชาชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน
วันที่ 14-15กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลและจับพิกัด GPS ตามสถานที่ต่างๆของชุมชน เช่น วัด แหล่งน้ำประปาของชุมชน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น และทำการเก็บสำรวจข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ของบ้านตะเคียน หมู่ที่ 8 และ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

                       

วันที่16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.    2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเงินงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารแบบสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนทั้งหมด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

                     

อื่นๆ

เมนู