ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

ในเดือนพฤษภาคม มีการระบาดหนักของโควิด19 จึงส่งผลต่อการลงพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ทุกคนต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงได้ประชุมถึงปัหาในการลงพื้นที่ และได้ข้อสรุปโดยการแบ่งหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD และกรอกลงระบบ และสำรวจแหล่งน้ำกับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานต่อไป

นอกจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแบ่งหน้าที่สำหรับกรอกข้อมูลโควิด 02 ลงในระบบ U2T อีกด้วย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลได้แก่ หมู่ 2 บ้านน้อย และหมู่9 บ้านตลาดใต้

สรุปการทำงานเดือนพฤษภาคม มีการแบ่งหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD และกรอกข้อมูลโควิด02 ลงระบบ U2T

https://youtu.be/aGZ4M64iCz0

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู