ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานในนามประชาชน ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมของตำบลกระสังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน 01 และข้อมูลโควิด 02 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ในเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกระสัง, หมู่2 บ้านน้อย, หมู่12 บ้านตาเบ้า และหมู่15 บ้านท่าสว่าง ซึ่งในการลงพื้นที่ของเดือนนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งก่อนลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านเราจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้นำประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ และเมื่อทีมลงพื้นที่ก็จะได้รับความร่วมมือและการต้อนรับที่เป็นกันเองจากชาวบ้าน ทำให้การลงพื้นที่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างราบรื่น

ในเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมทักษะทั้ง 4 ทักษะ และผ่านการอบรมทั้งสิ้น 3 ทักษะ ได้แก่ สังคม ดิจิทัล และอังกฤษ

https://youtu.be/fOyuHHQEkw0

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู