ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ถึงเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที้ทำธนาคารน้ำใต้ดินตามเป้าหมาย ทางผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่13 บ้านสำโรง เพื่อขอลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยติดต่อกับทางชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขอให้ช่วยเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถหาได้บริเวณหมู่บ้านไว้ เพื่อให้สะดวกในวันลงพื้นที่ ทั้งนี้การลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางผู้ปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่13 และชาวบ้านในพื้นที่ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBD โดยข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และพืชในท้องถิ่น ซึ้งข้าพจเาได้ลงเก็บข้อมูลที่หมู่6 บ้านระโยงใหญ่ และได้ทำการบันทึกเข้าสู่ระบบCBD เป็นที่เรียบร้อย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู