ข้าพเจ้า นางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามประชาชน ได้รับหมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเมื่อวันที่12 ก.พ 64 ที่ผ่านทีมงานของเราได้นัดรวมผู้ใหญ่บ้านของตำบลกระสังทุกหมู่บ้านมาประชุมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่18 บ้านระโยงพัฒนา เพื่ออภิปรายถึงรูปแบบการปฏิบัติงานสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11 และ21 ตามเป้าหมายที่ไก้กำหนดไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล

เมื่อ 14 ก.พ 64 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและพี่ๆในทีมได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่หมู่ 8 บ้านตะเคียน เพื่อนำข้อมูลมาส่งส่วนกลาง และเมื่อลงพื้นที่ข้าพเจ้าก็ได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

        

Tags:

อื่นๆ

เมนู