ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

ในเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อนการลงพื้นที่ได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการถึงแผนการปฏิบัติงานในเดือนนี้ และได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอเบอร์ติดต่อชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ติดต่อไปยังเจ้าของพื้นที่เพื่อนัดวันลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน ก็ได้มีการวางแผนก่อนการลงพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเองและเจ้าของพื้นที่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาด

การลงพื้นที่ในเดือนกันยายนนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่ให้ความร่วมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและสามัคคีกันจนทำให้งานในเดือนผ่านไปได้ด้วยดี

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู