ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

การดำเนินในเดือนธันวาคมนี้ ทางอาจารย์ประจำโครงการได้นัดประชุมออนไลน์กับทางผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสัง เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนธันวาคมและชี้แจงเรื่องการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมในหมู่บ้านตำบลกระสัง ทางผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อประสานงานไปทางผู้ใหญ่บ้านและได้ข้อสรุปในเดือนธันวาคมนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่หมู่21 บ้านหนองปลาไหล ในการประสานงานเพื่อขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านประสานกับทางชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ก่อนลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพเจ้าได้เตรียมอุปกรณ์การทำไปเองเพื่อจะได้สะดวกในวันลงพื้นที่ ซึ่งในการลงพื้นที่ข้าพเจ้าต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านหนองปลาไหลหมู่21 เป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานกับทางชาวบ้าน ต้องขอบคุณชาวบ้าน บ้านหนองปลาไหลที่สนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและช่วยจัดการหาพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในสวนเกษตร

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู