ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานในตำบลได้ร่วมประชุมวางแผนการทำงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ถึงเรื่องการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบตามเป็าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอลงพื้นที่ไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ข้อสรุปว่าลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสำโรง หมู่ที่ 13 และได้นัดวันเวลากับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ และการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้ก็ได้สำเร็จและทำธนาคารน้ำใต้ดินครบตามเป้าหมายที่วางไว้ของเดือนนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านหมู่13 และชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ จนสามารถทำงานได้สำเร็จ

นอกจากลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่หมู่13 ข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ที่หมู่18 บ้านระโยงพัฒนา ซึ่งได้เก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ สัตว์ในท้องถิ่น และพืชในท้องถิ่น และได้ทำการบันทึกลงระบบCBD

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู