นางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษาหลักสูตร MS01- การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”   

8 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และผู้ดูแลประจำโครงการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และชี้แจงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบและติดตามบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปสร้าง โดยในการตรวจสอบครั้งนี้ทางคณะอาจารย์ได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้แก้ไขบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่ไม่เรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพ

                                                                                   

 

อื่นๆ

เมนู