1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

นางชาลี ฉัตรทัน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการของตำบลกระสัง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน ในหมู่บ้านสำโรง หมู่13ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ในการตรวจสอบคณะอาจารย์ประจำได้ อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ และหลักการทำธนาคารน้ำใต้ดินและประโยชน์และได้แก้ไขบ่อธนาคารที่มีการทำผิดพลาดให้ถูกต้อง 

สรุปผลการปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู