1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01-สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาจ้างงาน การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS01-สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาจ้างงาน การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
         นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษาหลักสูตร MS01- การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”                                                                                                                                                       
     การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่21 บ้านหนองไหล ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้โทรประสานงานติดต่อกับผู้นำชุมชนเพื่อนัดวันเวลาในการลงพื้นที่และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิเช่น ขวดพลาสติก/ขวดแก้ว ยางรถเก่า ท่อpvc หินขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และผ้าแยงตาข่าย และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ดำเนินการลงพื้นที่ขุดหลุมเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม  ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปโดยดี หลังจากที่ผู้ปฏิบันติงานได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินจนคครบ 40 หลุม ตามจำนวนเป้าหมายของโครงการ ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล โดยรายละเอียดในการประชุมให้ผู้ปฏิบัติงานได้คัดเลือกบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้ประธานโครงการได้เยี่ยมชมโดยเลือกบ่อธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ในแปลงเกษตรไร่นาสวนผสม 
     สรุปการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้รับการฝึกพัฒนาทักษะใน 4 ด้าน ได้แก่ ดิจิทัล การเงิน สังคมและภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ ได้พูดคุยและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกและมีความเป็นกันเองทำให้การทำงานราบรื่น ได้ลงมือขุดธนาคารน้ำใต้ดินด้วยตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตลอดจนได้ร่วมงานกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการทำงาน ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในการทำงานและในการจัดเวลาในการเรียนการทำงานทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการเรียน  ขอขอบพระคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ผู้ดูและประจำตำบล ที่ได้จัดโครงการดีๆมอบโอกาสให้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาในยุคของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาCOVID2019 ทำให้ให้มีรายได้ในระหว่างเรียนและยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนไปปรับใช้พัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู