ข้าพเจ้า นางสาว จินตนา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนการรายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ชุมชน ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และจากแบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยเก็บจากผู้นำชุมชนตำบลบ้านปรือ ทั้ง 15 หมู่บ้านกำนันและตลอดทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ  โดยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน แล้วทำรวบรวมคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดส่งให้กับ อว. ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ในส่วนที่ได้ค้นพบจากชุมชนตำบลบ้านปรือ ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการทำนาตามฤดูกาล และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย เป็นต้น เมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็ประกอบอาชีพรับจ้างไปวัน ๆ เท่านั้น เมื่อสอบถามถึงรายได้ รายรับ รายจ่าย การออม รวมไปถึงการเป็นหนี้สิน ประชาชนคนส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่วนใหญ่ในทุกครอบครัวไม่มีเงินออม แต่มีหนี้สินทุกหลังคาเรือน จากการให้กู้ ธกส.มาใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายในด้านอื่นๆ

เมื่อได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้ว จึงทำให้อดคิดไม่ได้ ถ้าหากว่าเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จัดการอบรม มีการพัฒนา ชี้แนะแนวทาง สร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อที่เพิ่มเติมในส่วนที่จะก่อรายได้ให้กับชุมชน ตำบลบ้านปรือ เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านปรือ ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ   เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

 

ภาพการลงสำรวจพื้นที่

 

             

                              

 

 

อื่นๆ

เมนู