ข้าพเจ้า นางสาว กาญจนา เชื่อนิจ  ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนเมษายน 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เข้าไปสำรวจข้อมูลจากชุมชนบ้านนาราน้อย จากสภาพข้อมูลพื้นที่พบเห็นทำให้เกิดความสงสารคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง สภาพคนในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพทำนา ว่างเว้นจากการทำนาก็ทำการเลี้ยงวัวและควาย ความเป็นอยู่ก็เป็นไปตามอัตภาพของชาวชนบท สภาพเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงทำให้เกิดหนี้สินเป็นจำนวนแทบทุกหลังคาเรือน เมื่อได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้ว จึงทำให้อดคิดไม่ได้ ถ้าหากว่าเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จัดการอบรม มีการพัฒนา ชี้แนะแนวทาง สร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชน เพื่อที่เพิ่มเติมในส่วนที่จะก่อรายได้ให้กับชุมชน ตำบลบ้านปรือ เพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ ดิฉันจะนำข้อมูลในส่วนที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านปรือ ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

                             

 

อื่นๆ

เมนู