MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้า นางสาว กาญจนา  เชื่อนิจ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

             ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
          ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น  ดิฉันได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม และได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ทั้งโดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในทุกหมู่บ้านและคนในชุมชนตำบลบ้านปรือ หลังจากที่ได้พูดคุย ชักถาม ถึงความเป็นมา การเป็นอยู่ ตลอดทั้งการประกอบอาชีพของของคนในชุมชนนี้ดังกล่าว จึงได้รู้ถึงสภาพปัญหา ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยภาพรวมคนในชุมชนนี้ โดยส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ อันเกิดจากคนในชุมชนนี้ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อว่างเว้นจากการทำนาตามฤดูกาล คนในชุมชนไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นเสริมเลย เพราะการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในการปลูกพืชอื่นนอกฤดูกาล เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนในชุมชนตำบลบ้านปรือได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่โครงการจะได้ลงไปส่งเสริมให้ ก็จะทำให้คนในชุมชนตำบลบ้านปรือสามารถที่จะปลูกพืชเสริมอย่างอื่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และช่วยสร้างอาชีพอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
             ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

 

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่

       

VDO การลงพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

อื่นๆ

เมนู