ดิฉัน นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ เป็นผู้รับจ้างงาน  หลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประจำตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ ได้ทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 2 ด้าน ได้แก่ 1.รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน(จำนวน24ชั่วโมง) 2.รายวิชาด้านดิจิทัล ชื่อรายวิชารู้เท่าทันสื่อ Media Literary(จำนวน10ชั่วโมง) ชื่อรายวิชาพลเมืองดิจิทัล(จำนวน5ชั่วโมง) ชื่อรายวิชาการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์(จำนวน5ชั่วโมง) นอกจากนี้การปฏิบัติในเดือนนี้ ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพียง 2 หมู่บ้านเนื่องจากติดภารกิจอยู่ในช่วงสอบปลายภาค

ในวันที่  6  มีนาคม 2664 เวลา 09.00-12.00 ศาลากลางหมู่บ้านหนองแขม หมู่5

 

ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 ศาลากลางหมูบ้านสุขสำราญ หมู่7

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว แบบฟอร์ม01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02:แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าอาชีพโดยส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคืออาชีพเกษตรกร(ทำนาข้าว) และเลี้ยงสัตว์(วัว ควาย หมู ไก่) เพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่ายบางส่วน จากการสอบถามในการลงพื้นที่พบปัญหาว่า เกษตรกรมีหนี้สินจากการทำการเกษตรเป็นส่วนมาก เนื่องจากทำนาไม่ได้ผลผลิตเหตุจากเจอปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ทำให้เป็นหนี้

หลังจากลงพื้นที่ได้รับมอบหมายให้คีย์ข้อมูลลงในระบบจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่5บ้านหนองแขม หมู่6บ้านระโยงหมู่17บ้านป่าบุ หมู่4บ้านหนองลิง หมู่7บ้านสุขสำราญ หมู่10 บ้านหนองตระเสก และหมู่13 บ้านสำโรง การทำงานในเดือนนี้ผ่านไปด้วยดีเนื่องจากพี่ๆในกลุ่มประสานงานในการทำงานเป็นอย่างดี ทุกคนในกลุ่มมีความสามัคคีกันในการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู