ข้าพเจ้า นางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม02จากหมู่บ้าน21หมู่บ้าน กรอกข้อมูลลงส่วนกลาง เพื่อนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูล01 02 ลงส่วนกลาง และได้ทราบสภาพการเป็นอยู่ รายได้ และอาชีพของชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง21หมู่บ้านและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

อื่นๆ

เมนู